Dark Mode On / Off

Praktijk Ki is opgericht door Yasmine en richt zich op de doelgroep jongeren en volwassenen. De praktijk is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 81298811.

Deze website dient ter algemene informatievoorziening. Door het verkrijgen van toegang tot deze website alsmede het hierin vervatte materiaal en informatie vanuit Praktijk Ki, verklaart u kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn.

2. Definities

a. Opdrachtnemer; Praktijk Ki

b. Opdrachtgever; De wederpartij van opdrachtnemer, te weten de cliënt

c. Overeenkomst; Een mondelinge dan wel schriftelijke overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer betreffende een overeengekomen levering van diensten of goederen.

3.Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij anders is overeengekomen, van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van, of met Praktijk Ki en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.

De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met opdrachtnemer,waarbij voor de uitvoering derden dienen te worden betrokken.

Tijdens het intakegesprek wordt naar deze algemene voorwaarden verwezen.

4. Uitvoering van de overeenkomst

a. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

b. Opdrachtnemer heeft een inspanningsverplichting naar de opdrachtgever. Nooit een resultaatverplichting.

5. Coaching/begeleiding van kinderen tot en met 18 jaar

Voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding.

De opdrachtgevende gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de eventueel andere gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere ouder op enige wijze bezwaren maakt tegen het coachen, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. Praktijk Ki kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

6. Privacy

Praktijk Ki is verplicht tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van de sessies, tenzij een wettelijke plicht tot bekendmaking geldt.

Voor overleg met derden in het belang van de volwassene of het kind wordt altijd eerst toestemming gevraagd, voor het kind zal dit zijn aan de ouder/verzorger en/of aan het kind zelf. Praktijk Ki streeft er naar informatie ten aanzien van de kinderbegeleiding zo veel mogelijk samen met (een van) de ouders over te brengen naar derden.

Mochten er echter signalen zijn die de veiligheid van de gecoachte dan wel de opdrachtnemer, bepaalde personen of voor de samenleving, behoudt de opdrachtnemer het recht om relevante informatie te verstrekken aan bevoegde instanties of personen zodat het gevaar kan worden voorkomen.

Indien opdrachtnemer op grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak aangewezen wordt om toch vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, kan opdrachtgever geen schadevergoeding of schadeloosstelling van opdrachtnemer eisen.

Uw privacy wanneer u de internetsite bezoekt kan Praktijk Ki persoonsgegevens over u verzamelen, zowel direct als indirect. Praktijk Ki zal deze persoonsgegevens uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de in dit Privacy Statement omschreven doeleinden en alles in het werk stellen om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen.

Uw gegevens gebruikt Praktijk Ki voor het verstrekken van informatie, het aanbieden van offertes en het uitvoeren van voor u te verrichten werkzaamheden. Als u geen informatie over diensten en producten wilt ontvangen, dan kunt u ons dat kenbaar maken. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens gaat Praktijk Ki zorgvuldig te werk. Praktijk Ki gebruikt alleen de gegevens die nodig zijn voor een optimale dienstverlening. Voor zover dat niet voortvloeit uit de wet of uit verplichtingen die Praktijk Ki jegens u zijn aangegaan, worden zonder uw toestemming geen persoonsgegevens aan derden verstrekt.

Dit Privacy Statement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden.

Praktijk Ki behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

7. Aansprakelijkheid

Het advies en de begeleiding van Praktijk Ki is oplossings- en resultaatgericht, zonder de oplossing en het resultaat te garanderen. Praktijk Ki is nimmer aansprakelijk voor directe schade of indirecte schade, emotionele schade of schade voortvloeiende uit of in verband met de geboden diensten, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Praktijk Ki.

Vergoeding aan de gecoachte of directe verwanten kan nooit meer bedragen dan de dekkende vergoeding volgens de aansprakelijkheidsverzekering van coachpraktijk Praktijk Ki.

De therapeut of coach kan nooit verantwoordelijk worden gehouden voor wat er buiten de sessies gebeurt.

Bij lichamelijke en psychische klachten, raadt opdrachtnemer nadrukkelijk aan om eerst een arts, of psycholoog te raadplegen.

Opdrachtgever is ten alle tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes, diens eigen gedrag en de consequenties hiervan, zowel gedurende de periode van de coachingssessies als de periode daarna.

7a. Aansprakelijkheid Website

Hoewel Praktijk Ki zich inspant om nauwkeurige en actuele informatie in deze website op te nemen, kunnen zich soms fouten of omissies voordoen. wijst PRaktijk Ki uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit hoofde van niet-nakoming van een overeenkomst, onrechtmatige daad, risico-aansprakelijkheid of enige andere rechtsgrond af, voor alle directe, indirecte, incidentele, gevolg-, aanvullende en bijzondere schade, alsmede voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit of samenhangt met de toegang tot en het gebruik van deze site, ongeacht of Praktijk Ki zich bewust was van de mogelijkheid (tot het zich voordoen) van dergelijke schade.

Alle informatie op deze site, met inbegrip van maar niet beperkt tot grafisch materiaal, tekst en links naar andere sites, wordt verstrekt ‘in de huidige staat’ en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Voorzover dit mogelijk is op grond van toepasselijk recht wordt deze informatie verstrekt zonder enige uitdrukkelijke of impliciete garantie, met inbegrip van maar niet beperkt tot impliciete garanties met betrekking tot de verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, het niet inbreuk maken op enig recht en het vrij zijn van computervirussen of soortgelijke zaken die tot onbruikbaarheid leiden. Praktijk Ki verstrekt geen garanties met betrekking tot de toereikendheid, juistheid of volledigheid van informatie op deze site en wijst uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid af voor fouten of omissies die daarin voorkomen. De gebruiker draagt zelf verantwoording voor het controleren van de juistheid, volledigheid of bruikbaarheid van de informatie of overige inhoud die op deze site beschikbaar is. Praktijk Ki geeft geen garantie voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze website.

8. Regels rondom een afspraak

Er is een wachtruimte beschikbaar binnen de praktijk, dit betekent dat uw partner of overig contactpersoon indien wenselijk op u kunt wachten.

Tijdens een tussentijds en/of eindgesprek worden de vorderingen en eventueel het vervolg van de coaching besproken. Indien van toepassing kan hierbij ook worden doorverwezen voor verder onderzoek of een andere soort hulpverlening.

10. Tarieven

Opdrachtgever dient op de hoogte te zijn van de kosten. Deze zijn na te lezen op de website of na te vragen bij Praktijk Ki. Tenzij nadrukkelijk anders vermeld, zijn alle bedragen in Euro’s. Tarieven zijn exclusief BTW.

11. Betalingsvoorwaarden

Voor de betaling ontvangt de opdrachtgever een factuur.

De gecoachte of werkgever verplicht zich de betaling binnen 14 dagen na de factuurdatum over te maken naar rekeningnummer NL58INGB0009684135 t.n.v. Praktijk Ki o.v.v. factuurnummer.

Als er niet binnen deze termijn wordt betaald zal Praktijk Ki een betalingsherinnering sturen. Indien dan niet per omgaande wordt betaald is Praktijk Ki gerechtigd om administratiekosten (€ 12,50) in rekening te brengen. Praktijk Ki is genoodzaakt vanaf de tweede herinnering de openstaande vorderingen uit handen te geven. De kosten die hieraan verbonden zijn worden aan opdrachtgever doorberekend.

12. Verhindering:

Indien een afspraak niet door kan gaan, dient u deze uiterlijk 72 uur van te voren te annuleren in verband met de gereserveerde tijd en ruimte. Voor afspraken die niet uiterlijk 48 uur van te voren afgemeld worden, wordt 50% in rekening gebracht. Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang van een sessie is de cliënt 100% van het bedrag voor de afspraak verschuldigd.

Tijdig afzeggen of verzetten van uw afspraak kan uitsluitend per e-mail. U kunt mailen naar: info@holistishetherapiedenhaag.nl

13. Overmacht

Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop opdrachtgever of opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor opdrachtgever of opdrachtnemer niet in staat is de verplichtingen na te komen.

Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die nakoming verhindert, intreedt nadat de opdrachtnemer is gestart met uitvoering van de overeenkomst.

Tijdens overmacht worden verplichtingen van opdrachtnemer opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door opdrachtnemer langer duurt dan 2 maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

16. Klachtenprocedure

Klachten voorafgaand aan, tijdens of na de verrichte diensten over de verrichte diensten, dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na de afspraak schriftelijk te worden gemeld aan opdrachtnemer: info@holistischetherapiedenhaag.nl. De klacht dient te worden voorzien van een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving, zodat opdrachtnemer in staat is zo adequaat mogelijk te reageren.

Indien er geen overeenstemming wordt bereikt, is de rechter in de woonplaats van de opdrachtnemer bij uitsluiting bevoegd om van de geschillen kennis te nemen.

17. Wetgeving

Alleen het Nederlands recht is van toepassing op alle overeenkomsten en diensten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

18. Gelinkte internetsites

Aan gebruikers wordt medegedeeld dat informatie op sites waarnaar wordt gelinkt of verwezen, niet door Praktijk Ki wordt onderzocht of geanalyseerd. Er wordt geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie of verklaring gegeven omtrent de juistheid of volledigheid van die informatie. Praktijk Ki aanvaardt op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voor de informatie die op de afzonderlijke sites wordt gepubliceerd waarnaar wordt gelinkt of verwezen. Praktijk Ki draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van internetsites die gelinkt zijn aan een site. Een link naar een andere site is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker en betekent niet dat Praktijk Ki de site en de producten of diensten die daarop worden beschreven, onderschrijft en/of goedkeurt. Het verkrijgen van toegang tot en het gebruik maken van andere aan deze site gelinkte internetsites vindt op eigen risico plaats; Praktijk Ki aanvaardt dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid. Praktijk Ki behoudt zich het recht voor om iedere link of een desbetreffend programma op enig moment te beëindigen. Door het bezoeken van deze site stemt u er ook mee in zich te houden aan de richtlijnen verbonden aan websites die u via deze site bezoekt of daaraan gelinkt zijn.

19. Auteursrecht

De inhoud van deze site is beschermd door het auteursrecht. Alle eigendomsrechten met betrekking tot pagina’s, inhoud en rangschikking berusten bij Praktijk Ki of haar licentiegevers. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te wijzigen, te kopiëren, te distribueren, te verzenden, af te beelden, te publiceren, te verkopen, in licentie te geven of daarvan afgeleid werk te genereren of te gebruiken voor enig ander doel dan waarvoor deze site is bedoeld, namelijk het verstrekken van informatie over Praktijk Ki.

20. Handelsmerken, service-merken en logo’s

Het gebruiksrecht van handelsmerken, service-merken en logo’s (‘merken’) die op deze site en/of op enige andere website van Praktijk Ki voorkomen, berust bij Praktijk Ki. Het is gebruikers niet toegestaan deze merken te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PRaktijk Ki.

Laatst bijgewerkt op 24-01-2021.

Heeft u vragen naar aanleiding van de algemene voorwaarden of privacy statement? Neem dan gerust contact met mij op.